Sarva Mangala Mangalye

Sarva Mangala Mangalye

Sarva Mangala Mangalye

 

अर्थ :- नारायणी! तुम सब प्रकार का मङ्गल प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थो को सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, तीन नेत्रोंवाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है।


Vashikaran Specialist Ambala Cantt
BECOME RICH OVERNIGHT BY THIS MANTRA

Comments are disabled